REGULAMIN SKLEPU


REGULAMIN SKLEPU ONLINE

 

www.wyborowefoto.pl

www.program.wyborowefoto.pl

 

Regulamin obowiązuje od 20-10-2022 r.

 

§ 1.

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Cena – należność od Klienta dla Dostawcy z tytułu zwartej Umowy sprzedaży przekazywana przy pośrednictwie Pośrednika.
 2. Dostawca – podmiot będący stroną  Umowy sprzedaży Towaru prezentowanego w Ofercie internetowej zawieranej z Klientem, obowiązany do dostarczenia Klientowi Towaru wraz z rachunkiem.
 3. Dropshipping – model logistyczny sprzedaży za pośrednictwem Oferty internetowej polegający na przeniesieniu procesu wysyłki Towaru na Dostawcę. Rola Pośrednika w tym modelu logistycznym sprowadza się  do zbierania Zamówień  i przesyłania ich do Dostawcy, który realizuje wysyłkę Towaru do Klienta. Ponadto Pośrednik inkasuje należności i przekazuje je imieniem Klienta dla Dostawcy na jego rachunek bankowy. Pośrednik nie jest stroną zawieranej przez Klienta Umowy sprzedaży.
 4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną  zdolność  do czynności prawnych, występująca  w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, która w ramach Oferty internetowej zobowiązuje Pośrednika do przesłania Zamówienia celem zawarcia Umowy sprzedaży z Dostawcą.
 5. Oferta internetowa – każdorazowa oferta odnosząca się  do danego Towaru, zarządzana przez Pośrednika za pośrednictwem sklepu www.wyborowefoto.pl, www.program.wyborowefoto.pl,mająca na celu skojarzenie Klienta z Dostawcą na zasadach Dropshippingu.
 6. Pośrednik – Grzegorz Radosław Maziarski prowadzący działalność  TUO ATTIMO Grzegorz Radosław Maziarski, ul. Kusocińskiego 23/59, 39-300 Mielec, e-mail: kontakt@wyborowefoto.pl, tel. 575 700 819, NIP: 8171970152, REGON: 180447052
 7. Towar – stanowiące własność Dostawcy produkty prezentowane w Ofercie internetowej, a w szczególności fotoksiążki, fotoalbumy, artykuły fotograficzne, fotogadżety, kalendarze, druk i poligrafia, usługi laboratorium fotograficznego, usługi introligatorskie.
 8. Umowa Dropshippingu – umowa o  świadczenie usług Dropshippingu zawierana między Pośrednikiem a Klientem.
 9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu art. 535 Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Dostawcą jako sprzedającym a Klientem jako kupującym.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta przekazywane przez Pośrednika Dostawcy, zawierające  w szczególności informację  w zakresie ilości Towaru oraz miejsca dostawy oraz inne dane umożliwiające zawarcie Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Dostawcą.

 

§ 2.

 1. Przed przystąpieniem do udziału w Ofercie internetowej należy zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Wzięcie udziału w Ofercie internetowej oznacza:
 1. akceptację postanowień Regulaminu;
 2. wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie koniecznym do obsługi i realizacji Zamówienia oraz wykonania praw i obowiązków w związku z zawartą  lub przyszłą Umową sprzedaży;
 3. wyrażenie przez Klienta zgody na wykonanie przez Pośrednika Umowy Dropshippingu. Jednocześnie Pośrednik informuje, że po spełnieniu Umowy Dropshippingu, Klient traci prawo do odstąpienia od Umowy Dropshippingu na mocy art. 38 pkt 1 Ustawy o prawach konsumenta.
 1. Oferta kierowana jest do osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio ze swoją  działalnością  gospodarczą  lub zawodową, a więc występujących w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
 2. Pośrednik nie jest stroną zawieranej przez Klienta Umowy sprzedaży. Pośrednik oferuje usługę pośrednictwa w zakupie Towaru opartą  na modelu Dropshippingu oraz udziela pomocy w jej realizacji, w szczególności poprzez przekazanie Zamówienia do Dostawcy oraz przekazanie w imieniu Klienta Ceny.
 3. Za prawidłową dostawę Towaru wyłączną odpowiedzialność ponosi Dostawca.
 4. Wszystkie informacje zawarte w Ofercie internetowej, odnoszące się  do Towarów (łącznie   z cenami), nie stanowią  oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy z Dostawcą w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 5. Zawarcie Umowy sprzedaży i skuteczne dokonanie Zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w aktualnej ofercie Dostawcy. W przypadku niezgodności informacji podanych w treści Oferty internetowej z rzeczywistą ofertą Dostawcy, Klient jest informowany o tym fakcie i ma możliwość  zmiany Zamówienia w całości lub w części.
 6. W przypadku gdy zawarcie Umowy sprzedaży jest niemożliwe wobec braku Towaru objętego Zamówieniem, Dostawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od Umowy sprzedaży w całości lub części, a Zamówienie zostaje w całości lub części anulowane, o czym Klient otrzyma informację  drogą  elektroniczną, na podany przez niego adres e‐mail. Dokonana przez Klienta zapłata za zamówiony Towar, który nie mógł  zostać  dostarczony, zostanie przez Dostawcę  zwrócona niezwłocznie po skutecznym poinformowaniu Klienta o niemożliwości zrealizowania Zamówienia.
 7. Wobec Pośrednika nie przysługują  Klientowi  żadne roszczenia mające związek z zawartą  lub przyszłą  Umową sprzedaży. Stroną  Umowy sprzedaży jest Dostawca. Pośrednik udziela jednak Klientowi, w miarę  możliwości, niezbędnej pomocy zarówno w zakresie reklamacji Towarów składanej Dostawcy, jak i składania przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Pomoc ta polega w szczególności na możliwości składania przez Klienta bezpośrednio na adres mailowy Pośrednika reklamacji (§ 7 Regulaminu) i oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży (§ 6 Regulaminu), które następnie zostaną przekazane Dostawcy.
 8. Pośrednik odpowiada wobec Klienta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania   w zakresie przekazania Zamówienia do Dostawcy oraz w zakresie przekazania Dostawcy uiszczonych przez Klienta należności z tytułu zawartej Umowy sprzedaży, w szczególności Ceny.
 9. Majątkowe i osobiste prawa autorskie do opisów oraz zdjęć składające się na prezentację Towaru przysługują  wyłączenie Dostawcy. Dostawca udzielił  Pośrednikowi licencji niewyłącznej na wykorzystanie zdjęć i opisów Towarów, zwalniając go jednocześnie z wszelkiej odpowiedzialności względem podmiotów trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich względem przedmiotowych zdjęć i opisów Towarów. Wszelkie roszczenia w tym zakresie należy kierować do Dostawcy.

 

§ 3.

 1. Realizacja usługi Pośrednika w przedmiocie przekazania treści Zamówienia do Dostawcy inicjowana jest przez Klienta za pośrednictwem złożenia w sklepie Zamówienia.
 2. Złożenie Zamówienia  jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.
 3. Złożenie Zamówienia wymaga podania danych umożliwiających Dostawcy dostarczenie towaru oraz innych informacji wymaganych do realizacji zamówienia. Do danych tych zaliczają  się  w szczególności: imię  i nazwisko osoby fizycznej, nazwa osoby prawnej lub nazwa jednostki organizacyjnej, kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu, województwo, numer telefonu komórkowego, adres e‐mail, ewentualnie inne niezbędne do prawidłowego doręczenia przesyłki dane.

 

§ 4.

 1. Pośrednik pośredniczy w przekazaniu Ceny oraz ewentualnie innych należności z tytułu Umowy sprzedaży należnych Dostawcy od Klienta.
 2. Wszystkie Ceny Towarów umieszczone na danych Ofertach internetowych podawane są w walucie polskiej i są  cenami całkowitymi, w szczególności zawierają  informacje dotyczące kosztów dostawy. Koszty przesyłki podane w ofercie zależne są od rodzaju przesyłki wybranej przez Klienta.
 3. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca dla Dostawcy od chwili kliknięcia przez Klienta przycisku „Kup teraz”.
 4. Dopuszczalne są następujące sposoby płatności:
 1. przelew bankowy;
 2. karta płatnicza/kredytowa.
 1. Brak uznania należności z tytułu Ceny na rachunku Pośrednika w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od złożenia Zamówienia powoduje zwolnienie Pośrednika z obowiązku przekazania treści
 2. Zamówienia Dostawcy (anulowanie Zamówienia) oraz umożliwia uzyskanie zwrotu prowizji od serwisu internetowego allegro.pl, jeśli umowa zawarta została za jego pośrednictwem.

 

§ 5.

 1. Pod warunkiem dokonania przez Klienta zapłaty całości Ceny, Pośrednik przekazuje Zamówienie Dostawcy celem jego realizacji, w szczególności przesłania Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta. Pośrednik przekazuje również w imieniu Klienta Cenę za Towar należną Dostawcy.
 2. Pośrednik zobowiązuje się przekazać Dostawcy Zamówienie wraz z Ceną w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od dnia zapłaty Ceny przez Klienta, a Dostawca zobowiązuje się wysłać  Towar w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od dnia otrzymania Ceny od Pośrednika. Doręczenie Towaru Klientowi powinno nastąpić  w terminie między 15 (słownie: piętnaście), a 20 (słownie: dwadzieścia) dni roboczych od dnia otrzymania Ceny przez Dostawcę, ale nie później niż w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni roboczych.

 

§ 6.

 1. Pośrednik informuje w imieniu Dostawcy,  że każdemu Klientowi będącemu konsumentem   w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od zawartej Umowy sprzedaży, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów odesłania towaru.
 2. Klient może odstąpić  od Umowy sprzedaży (zawartej na odległość  lub poza lokalem przedsiębiorstwa), składając Dostawcy – za pośrednictwem Pośrednika – oświadczenie   o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.    Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać  wysłane mailowo, z wyróżnieniem w tytule wiadomości e‐mail numeru Zamówienia na adres e‐mail podany w zakładce kontakt.
 3. Po złożeniu przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, Pośrednik niezwłocznie informuje Klienta o terminie, sposobie i adresie, na który Klient ma odesłać Towar.
 4. Termin ten nie może być krótszy niż 14 (słownie: czternaście) dni.
 5. Dostawca ma obowiązek zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności za Towar najpóźniej  w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania Towaru odesłanego przez Klienta.
 6. Dostawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego  z żadnymi kosztami.
 7. Z uwagi na fakt,  że Pośrednik uzyskał  od Klienta wyraźną  zgodę  na zawarcie Umowy Dropshippingu i przed rozpoczęciem  świadczenia przez Pośrednika Klient został poinformowany,  że po spełnieniu  świadczenia utraci prawo odstąpienia od Umowy Dropshippingu, Klientowi na mocy art. 38 pkt 1 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Dropshippingu.

 

§ 7.

 1. Dostawca odpowiada z tytułu rękojmi na zasadach określonych Kodeksie cywilnym.
 2. Reklamacje wynikające z naruszenia uprawnień Klienta gwarantowanych prawnie należy kierować  na adres e‐mail Pośrednika podany w zakładce kontakt. Pośrednik zobowiązuje się do udzielenia nieodpłatnej pomocy Klientowi w przekazaniu reklamacji Dostawcy. Reklamacje rozpatrywane są  w terminach wynikających z właściwych przepisów prawa.

 

§ 8.

 1. Pośrednik podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania każdej Oferty internetowej, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się  usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu danej Oferty internetowej.
 3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.
 4. Pośrednik zobowiązuje się  do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni, a gdyby nie było to możliwe, do poinformowania przed upływem tego terminu

 Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

§ 9.

 1. Platforma ODR (Online Dispute Resolution - ODR) to interaktywna strona internetowa dla Konsumentów i Sprzedawców pragnących pozasądowo rozwiązać spór. Platforma ODR jest dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 2. Za pośrednictwem platformy ODR konsument mieszkający na terenie UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu może złożyć skargę dotyczącą towarów lub usług zakupionych przez Internet od Sprzedawcy z siedzibą w UE, Norwegia, Islandia, Liechtenstein.
 3. Złożenie skargi odbywa się to poprzez wypełnienie elektronicznego formularza i znalezienie właściwego podmiotu, który zajmie się rozwiązaniem sporu.
 4. Wszystkie podane na platformie instytucje zostały poddane weryfikacji, gwarantującej spełnianie przez nich odpowiednich przepisów i ich zarejestrowanie przez organy krajowe. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tym organem jest - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

 

§ 10.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Sklepu online zastosowanie mają odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego. Konsument ma ponadto prawo do wytoczenia powództwa według przepisów o właściwości przemiennej.
 3. Miejscem spełnienia świadczenia jest w szczególności oznaczone miejsce, do którego Dostawca jest obowiązany zgodnie z umową przesłać Towar Kupującemu.
 4. Konsument posiada także uprawnienie do przekazania sporu do podmiotu uprawnionego do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgodnie z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823 z dnia 2016.11.09) bez uszczerbku dla możliwości wytoczenia powództwa przed sądem powszechnym.
 5. Kupujący mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu Sklepu online w każdym czasie na stronie Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.
 6. Niniejszy Regulamin Sklepu online wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej Pośrednika.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 8. Nowy lub zmieniony Regulamin wchodzi w życie po 14 dniach od publikacji na stronie internetowej Sprzedawcy.